Regulamin

Informacje dotyczące strony Kawał Ciacha oraz zintegrowanej platformy kursów online - Akademia Słodkich Dekoracji.

 1. Świadczenie Usług za pośrednictwem stron internetowych https://www.kawalciacha.pl, https://www.pieceacake.pl, zwanymi dalej Serwisem – odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

 2. W Serwisie możesz uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.

Postanowienia Ogólne Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika. Klikając przycisk „Subskrybuj” lub "Kup teraz" akceptujesz Regulamin. Pojęcia występujące w niniejszym regulaminie należy rozumieć następująco:

 1. Usługodawca – Izabella Skibińska, pod nazwą Kawał Ciacha – Akademia Słodkich Dekoracji, w ramach Przedsiębiorstwo Usługowe Skibi-Comp Skibiński Tomasz, Reytana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza. NIP: 6291336675.
 2. Regulamin – niniejszy dokument.
 3. Treści – autorskie kursy/szkolenia online oraz inne materiały edukacyjne publikowane w Serwisie.
 4. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie.
 5. Umowa – dokument o świadczeniu Usługi zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Firma – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą albo osoba fizyczna reprezentująca osobę prawną bądź jednostkę organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej, która zgodnie z prawem jest zdolna do zawarcia Umowy z Usługodawcą.
 7. Osoba fizyczna – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę niezwiązaną z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.
 8. Użytkownik – Firma lub Osoba fizyczna, która korzysta z Usług udostępnianych przez Kawał Ciacha na mocy niniejszego Regulaminu.
 9. Student - osoba, która zakupiła Treści.
 10. Konto – dokument elektroniczny przypisany do Użytkownika, powstały w wyniku wypełnienia Formularza rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów niezbędnych, by rozpocząć i kontynuować pracę w Serwisie, po spełnieniu warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
 11. Rejestracja – formularz elektroniczny, którego wypełnienie przez Użytkownika stanowi jeden z warunków korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kawał Ciacha
 12. Login – adres e-mail Użytkownika.
 13. Hasło – ciąg znaków literowych, cyfrowych oraz znaków specjalnych, znany jedynie osobie uprawnionej do pracy w Serwisie.
 14. Opłata miesięczna – miesięczne wynagrodzenie rozliczane w cyklu miesięcznym, 3-miesiecznym, 6-miesiecznym lub rocznym (w zależności od wybranego pakietu) z tytułu przyznanego dostępu na okres odpowiednio jednego miesiąca, 3 miesięcy, 6 miesięcy lub roku, do Treści, w wysokości określonej na stronie Serwisu .
 15. Opłata jednorazowa – jednorazowe wynagrodzenie za dostęp przez okres jednego miesiąca, 3-miesięcy, 6-miesiecy lub jednego roku do Treści w Serwisie.
 16. Oprogramowanie – autorskie skrypty w oparciu, o które działa Serwis, będące własnością Usługodawcy.
 17. Okres rozliczeniowy – okres świadczenia Usługi dostępu do materiałów zawartych w Serwisie, za który należna jest Opłata określona na stronie Serwisu https://akademia/pieceacake.pl . Okres ten wynosi odpowiednio jeden miesiąc, trzy miesiące, sześć miesięcy lub jeden rok kalendarzowy (w zależności od wybranego pakietu).
 18. Notyfikacje – elektroniczna forma powiadomień, na temat Usługi, przesyłana do Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności.
 19. Polityka Prywatności – określa sposób przetwarzania danych w Serwisie.
 20. Cena – informacja podawana przy każdym produkcie, ile kosztuje:
 • abonament - stały dostęp do Serwisu na okres odpowiednio jednego miesiąca, trzech miesięcy, sześciu miesięcy lub roku opisany w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy,
 • zakup jednokrotny - stały dostęp do produktu opisany w Regulaminie, stanowiąca integralną część Umowy,
 1. Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie Użytkownika.
 2. Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail) wskazany podczas Rejestracji.

Rodzaje i zakres usług

 1. Usługodawca świadczy usługi płatne w dwóch formach: abonamentu oraz zakupu jednokrotnego.
 2. W ramach Usług płatnych w formie abonamentu, Użytkownik, po dokonaniu rejestracji oraz uregulowaniu opłaty, ma możliwość wyłącznie do skorzystania z dostępu do kursów/szkoleń oraz innych materiałów edukacyjnych, objętych w Serwisie planem abonamentowym. Dostęp obejmuje:
 • niegraniczona możliwość oglądania, czytania i słuchania wszystkich kursów/szkoleń objętych abonamentem,
 • jeśli są dostępne: pobranie materiałów dodatkowych na dysk twardy komputera,
 • korzystanie z zapytań/komentarzy dostępnych w Systemie.
 1. W ramach Usług płatnych w formie zakupu jednokrotnego, Użytkownik, po dokonaniu rejestracji oraz uregulowaniu opłaty, ma możliwość wyłącznie do skorzystania z dostępu do kursów/szkoleń w Serwisie objętych zakupem. Dostęp obejmuje:
 • niegraniczona możliwość oglądania, czytania i słuchania wszystkich kursów/szkoleń objętych zakupem,
 • jeśli są dostępne: pobranie materiałów dodatkowych na dysk twardy komputera,
 • korzystanie z zapytań/komentarzy dostępnych w Systemie.
 1. Materiał video nie może w żadnej formie być pobrany na dysk twardy komputera, a jedynie odtworzony za pomocą playera zamieszczonego na platformie VOD Kawał Ciacha
 2. Cena za Usługę została określona w Cenniku, dostępnym na stronie Serwisu https://akademia/pieceacake.pl
 3. Promocja 7 za 7 obejmuje pełny dostęp do platformy kursowej przez 7 dni za 7 złotych na zasadach określonych w punkcie 2 Rodzajów i zakresu Usług. To forma okresu próbnego, w ramach jednego z dostępnych planów subskrypcji.
 • Pierwsza płatność po zakupie dostępu promocyjnego wynosi 7 złotych.
 • Po upływie 7 dni zostaje pobrana opłata zgodnie z wybranym planem subskrypcji.
 • Rezygnacja może odbyć się w dowolnym momencie poprzez samodzielne odpięcie karty kredytowej lub debetowej z panelu administracyjnego.
 1. Voucher Podarunkowy - obejmuje 3 miesięczny dostęp do abonamentowej części Serwisu, na warunkach określonych w punkcie 2. Rodzajów i zakresu usług i nie podlega odnowieniu.
 2. Promocja z kodem to czasowa promocja polegająca na możliwości obniżenia ceny poprzez wpisanie określonego kodu do formularza na stronie zakupu. Każdy kod dotyczy określonego produktu lub grupy produktów i obniża cenę procentowo lub kwotowo.
 3. Zasady dotyczące Płatności zostały opisane w działach Płatności niniejszego Regulaminu.

Zmiany regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Izabellę Skibińską poprzez: zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub drogą e-mailową. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Serwisu po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Regulaminie.

Zawieranie i rozwiązanie umowy Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Usług o charakterze płatnym możliwe jest jedynie w przypadku uprzedniego zapoznania się i akceptacji postanowień zawartych w Regulaminie, a także po dokonaniu rejestracji, polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Warunkiem rozpoczęcia pracy w Serwisie jest także wyrażenie zgody przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcą, o których mowa w Dziale Przetwarzanie i Ochrona Danych Osobowych. Łączne spełnienie warunków opisanych w niniejszym punkcie jest równoznaczne z zawarciem Umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest korzystanie z Platformy kursów online Kawał Ciacha – Akademia Słodkich Dekoracji Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług bez zachowania terminu wypowiedzenia i zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:

 • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu
 • umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami
 • wykorzystywania przez Użytkownika Serwisu niezgodnie z jego przeznaczeniem
 • kiedy uzna to za stosowne, bez konieczności podania konkretnej przyczyny (np. w przypadku prac związanych z serwisem platformy, ulepszaniem itp.)
 1. Rozwiązanie umowy przez Usługobiorcę może nastąpić w dowolnym momencie na adres blog@pieceacake.pl z adresu e-mail powiązanego z kontem i stanie się skuteczne wraz z upływem najbliższego okresu rozliczeniowego.
 2. Usługodawca nie jest zobowiązany do przechowywania treści Użytkownika i może usunąć Konto i treść natychmiast po rozwiązaniu Umowy.

Płatności

 1. Wielkość opłat została określona w Cenniku, dostępnym na stronie Serwisu https://akademia/pieceacake.pl
 2. Usługobiorca ma możliwość opłacenia dostępu, o którym mowa w rozdziale Rodzaje i zakres usług, przy pomocy systemu płatności on-line (płatności kartami procesowane są przez TPay oraz Elavon).
 3. W ramach abonamentu, Opłaty wnoszone są z góry za kolejny miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok dostępu do oglądania materiałów zawartych w Kawał Ciacha (w zależności od wybranej opcji).
 4. Zakup obejmuje jednokrotną opłatę.
 5. Okres rozliczeniowy kończy się w dniu poprzedzającym datę, która odpowiada dacie rozpoczęcia korzystania z przyznanego dostępu przez Usługobiorcę.
 6. Usługobiorca zgadza się na automatyczne obciążanie karty kredytowej lub debetowej za całość należnych opłat w danym Okresie Rozliczeniowym. Jednocześnie Usługobiorca wyraża zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę zewnętrznych podmiotów pośredniczących w procesie płatności, a także ujawnienie im danych dotyczących transakcji.
 7. Wynagrodzenie za każdy kolejny Okres Rozliczeniowy będzie pobierane automatycznie, do momentu rezygnacji z miesięcznej, 3 miesięcznej, 6 miesięcznej lub rocznej subskrypcji przez Użytkownika.
 8. Rezygnacja może odbyć się w dowolnym momencie poprzez samodzielne odpięcie karty kredytowej lub debetowej z panelu administracyjnego.
 9. Do 14 dni po zaksięgowaniu płatności, Usługobiorca otrzyma fakturę pocztą elektroniczną na wskazany adres.
 10. W przypadku niewniesienia Opłaty przez Użytkownika, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości oglądania danych materiałów zawartych w Kawał Ciacha.
 11. Usługobiorca ma możliwość odstąpienia od umowy i wystąpienia o zwrot poniesionej opłaty transakcyjnej w ramach 7 dni gwarancji zadowolenia liczonych od momentu dokonania zakupu i płatności za pomocą serwisu TPay i Elavon.
 12. Opłata transakcyjna, której wielkość została określona w Cenniku, dostępnym na stronie Serwisu https://akademia/pieceacake.pl nie podlega zwrotowi dla Usługobiorcy w przypadku minięcia terminu 7 dni gwarancji satysfakcji. Zmiany Cennika Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika. Każda taka zmiana wchodzi w życie po otrzymaniu powiadomienia, które może zostać przekazane przez Izabellę Skibińską poprzez: zamieszczenie informacji na stronie Serwisu lub poprzez e-mail. Jeżeli zmiana zostanie ogłoszona poprzez zamieszczenie na stronie internetowej, uznaje się, że wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej. Jeżeli zmiana zostanie przesłana pocztą elektroniczną, uważa się, że zaczyna obowiązywać w momencie wysłania wiadomości na Adres e-mail. Dalsze korzystanie z Serwisu po otrzymaniu powiadomienia o takich zmianach będzie definitywnie uznawane za akceptację wszelkich zmian w Cenniku.

Reklamacje

 1. Wszelkie ewentualne reklamacje Użytkownik powinien zgłosić za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: blog@pieceacake.pl
 2. Usługodawca rozpatrzy zgłoszenie reklamacyjne w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Przetwarzanie i ochrona danych osobowych
 3. Polityka prywatności Kawał Ciacha – Akademia Słodkich Dekoracji wyjaśnia jakie i w jakim celu Dane Osobowe są zbierane i kto jest ich Administratorem.
 4. Usługodawca, w związku z przetwarzaniem powierzonych mu przez Użytkownika danych osobowych korzysta z: Lista podmiotów współpracujących z Kawał Ciacha:
 5. Skyier, podmiot będący pośrednikiem w przetwarzaniu danych osobowych
 6. Vimeo, podmiot hostujący pliki wideo
 7. TPay, Elavon podmioty obsługujące płatności subskrypcyjne, na co Użytkownik wyraża zgodę.

Prawo do publikowanych treści Właścicielem treści opublikowanych za pośrednictwem Serwisu jest Usługodawca oraz osoby współpracujące w tworzeniu Kawał Ciacha, udzielające do nich swoich praw autorskich.

Odpowiedzialność za prawa autorskie 1.Izabella Skibińska szanuje własność intelektualną innych. Dlatego niezwłocznie rozpatrzy i zbada zawiadomienia o domniemanym naruszeniu oraz podejmie odpowiednie działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi własności intelektualnej. Zawiadomienia należy składać na adres: blog@pieceacake.pl 2. Usługodawca uniemożliwi dostęp do Serwisu dla Użytkowników, będącymi wielokrotnymi sprawcami naruszenia Regulaminu. Żaden zwrot pieniędzy nie zostanie przyznany.

Wyłączenie z odpowiedzialności

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że korzystanie z Serwisu i jego zawartości ponosi całkowicie na własne ryzyko.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości lub kolejności dodawania szkoleń w Kawał Ciacha (w tym treści tekstowych oraz audio/video).